MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB II

Národní konference se koná ve dnech 9.-10. 2. 2022 na ČVUT v Praze a je určena pro vedení krajů, měst, obcí a pro stavební úřady.  Budeme probírat témata určená i pro širší odbornou veřejnost, konference bude reagovat na aktuální dění v ČR.

Konferenci v roce 2022 organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects ve spolupráci s PHEDCS, zapsaný ústav a PRAGABUILDING spol. s r.o., s prezidentem ICT UNIE a viceprezidentem HK ČR Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, Ing. Danem Jiránkem za SMO ČR a kvestorem ČVUT Ing. Jiřím Boháčkem.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Partnery konference (jejich nominovaní zástupci) jsou ČVUT (za ČVUT kvestor Ing. Jiří Boháček), FSv ČVUT (proděkan pro zahraniční vztahy prof. Dr. Ing. Karel Pavelka), FD ČVUT (děkan doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.), ČUZK (předseda ČUZK Ing. Karel Večeře), SFDI (ředitel SFDI, Ing. Zbyněk Hořelica), ČAS (ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba), czBIM (místopředseda představenstva Ing. Arch. Petr Vaněk),Generální ředitelé SŽ, ŘSD ČR, ŘVC ČR, dále ČEPS, ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce, PRAGOPROJEKT.

Rozvoj obcí, měst a regionů je přirozeně spojen se stavební činností. Bytové, občanské, dopravní, průmyslové, vodohospodářské i další stavby dlouhodobě ovlivňují kvalitu života lidí a prostředí, ve kterém jsou umístěny. Proto je správné, že proces umísťování staveb do území i proces povolování staveb má svá pravidla a řád. V kontextu pozitivních kvalitativních změn, před kterými dnes stavebnictví stojí díky rozvoji informačních a komunikačních technologií a jejich uplatnění při přípravě, navrhování, realizaci a provozování staveb, lze očekávat v nejbližších letech výrazný růst produktivity stavebních aktivit v důsledku  využití digitalizace, automatizace a zaváděním metod BIM, podobně jako tomu bylo v nedávné době např. ve strojírenství a průmyslové výrobě. Jestliže stavebnictví tuto komplexní změnu již zahájilo a věříme, že ji úspěšně zvládne, je jasné, že z pohledu dnešních a budoucích potřeb dalšího rozvoje firem, obcí, měst a regionů, může být hlavní brzdou současný způsob povolování staveb a vedení stavebních procesů především ze strany státní správy. Proto je naším společným zájmem co nejlépe nastavit nová pravidla a řád pro digitální dobu i v oblasti povolování staveb a řízení stavebních aktivit. Spolupráce s kraji, městy a obcemi je pro digitalizaci stavebního řízení důležitou podmínkou.

Za technickou skupinu ISPRS TC V/WG7 spolupředsedající, ředitel PHEDCS, zapsaný ústav a ředitel konference: 

Ing. Karel Vach CSc.

Finančně-smluvním organizátorem národní konference je společnost PRAGABUILDING spol. s r.o.

KDE
České vysoké učení technické v Praze – ČVUT

KDY
Středa – Čtvrtek
9. – 10. února 2022


Shrnutí/Fotogalerie

Záštity

Témata

Seminář č. 1 Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022. 9.2.2022, 9:00-13:30.

Seminář č. 2 BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků). 9.2.2022 10:00-16:00. 

Seminář č. 3 Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – RÚIAN, KN, DTM. 9.2.2022 14:00-17:00. 

Seminář č. 4 Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR. 10.2.2022 9:00 – 14:00.

Uzavřený seminář č. 5 Rozvojové projekty energetické infrastruktury. 10.2.2022 14:00-18:00. Přihlášení pouze na online přenos.

Uzavřený seminář č. 6 Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury. 9.2.2022 14:00-18:00. Přihlášení pouze na online přenos.


Program 9.2.2022

První den národní konference budou přednášky směřovány do 3 bloků: první je pro pracovníky měst a obcí, kteří mají na starost vlastnictví nemovitých věcí. V důsledku připravované digitalizace zde dochází k zásadním změnám na které odpovídá Seminář č.1. Na něj nám časově následně navazuje seminář č.3, který přiblíží připravované změny v problematice RÚIAN, KN a DTM. Tento seminář je určen pro pracovníky měst a obcí, stavebních úřadů, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Seminář č. 2 poběží paralelně a bude se zabývat problematikou BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků). Seminář je určen jak pro specialisty, tak i pro širší odbornou veřejnost.

Seminář č.1  Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022 

 Seznámení se současným stavem základní legislativy – stavební zákon, vyhláška o DTM, zákonné termíny pro přihlášení obcí jako vlastníka staveb mimo katastr nemovitostí, termíny pro přihlášení a identifikaci staveb ve vlastnictví obce. Stručný popis procesů přes tzv. portál stavebníka, popis prvků pro zajištění navržené digitální agendy, vztah mezi KN a DTM z titulu vlastnictví, komentář k problematice „čísla stavby“, obec v odlišných rolích účastníka stavebních řízení (stavebník, dotčený vlastník, účastník). Ostatní vlastníci staveb ve veřejném prostoru, tzv. vyvolané stavební aktivity a stavební aktivity mimo stavební řízení. Stavby ve vlastnictví obce zapsané v KN, stavby nepodléhající zápisu do KN, nově zavedený koncept registrace vlastnictví v DTM, věcná břemena. Evidence staveb ve vlastnictví obce. Popis nezastupitelné úlohy editora z titulu zajištění procesů směrem ke stavebním aktivitám (stavební a jiná řízení), zajištění úloh pro importy a exporty dat do vyšší úrovně DTM a úloh ve vztahu k ostatním vlastníkům staveb. Jaké procesy a data by měl obsahovat a zvládat software pro regulérní zajištění této agendy.

podrobný program semináře č. 1


Program 9.2.2022

Seminář č.2 BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků)

Investor byl, je a bude vždy klíčovým článkem řetězce všech spolupracujících subjektů podílejících se na projektu, realizaci a užívání jakékoliv stavby. Metoda BIM by měla splňovat především takové parametry, které investorovi dlouhodobě pomohou naplňovat jeho cíle a záměry spojené s užíváním stavby.

Při realizaci projektů metodou BIM vzniká celá řada otázek, na které je potřeba hledat odpovědi, například: Jak definovat procesy a parametry metody BIM? Jak posoudit kvalitu zpracování projektů metodou BIM? Jak udržovat databázi informací o stavbě aktuální? Jaká je role nejmodernějších geoprostorových technologií v procesech BIM? Jak integrovat BIM do procesů řízení stavby? Jak integrovat technologie BIM a VR/AR? Jaké jsou vlastnosti a rozdíly mezi modelem BIM a digitálním dvojčetem (Digital Twins).

Seminář č.3 Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem –   KN, DTM a vazba na RÚIAN

Seznámení s již fungujícími veřejnými registry a nově zaváděnou DTM, jejich úloha v řízení stavebních aktivit. Seminář účastníkům nabídne aktuální informace o procesu přípravy a realizace digitální technické mapy a informačního systému digitální mapy veřejné správy, o jejich budoucím obsahu i správě dat, tak jak ukládá novela zeměměřického zákona a vyhláška o digitální technické mapě kraje, přijatá v roce 2020. Přednášející se budou věnovat i dnes již tradičnímu základnímu registru územní identifikace adres a nemovitostí, jakož i problematice evidence a zápisu staveb do katastru nemovitostí a otázkám bytového spoluvlastnictví z pohledu současné katastrální praxe. Problematika vlastnictví na komunikacích a ve veřejném prostoru, věcná břemena velkých vlastníků. Domněnka opuštění nemovité věci podle občanského zákoníku a její právní následky ve vazbě na nedostatečně identifikované vlastníky zapsané v katastru.

Uzavřený seminář č.6 Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury

Pod přímou gescí ministra dopravy Martina Kupky

Diskuse mezi zástupci Ministerstva dopravy ČR, MPO ČR, MMR, Státního fondu dopravní infrastruktury, Hospodářské komory, Svazu měst a obcí ČR, Česká agentura pro standardizaci s ostatních příslušných institucí a na druhé straně ředitelů Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest ČR.  Tématy budou současné připravované stavby, legislativa, projekty v BIM, datové přenosové sítě a energetika, jaké rozvojové projekty a moderní inovace připravují, jaké překážky brání lepšímu fungování společnosti. Jaká jsou problémová témata, která leží mimo sféry vlivu společnosti?

podrobný program semináře č. 6

Společenský večer:

welcome drink, networking, raut pro účastníky konference, vystavovatele, sponzory a partnery


Program 10.2.2022

Druhý den konference budou diskutovány jeho autory a tvůrci první výsledky a zkušenosti s digitalizací stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR a PORTÁLEM STAVEBNÍKA v rámci semináře č. 4. Tento seminář je určen především pro pracovníky stavebních úřadů, ať již prvoinstančních, či odvolacích (krajských úřadů) a dále pro zástupce investorů. Očekávaným finálem budou „Rozvojové projekty energetické infrastruktury“, kde představitelé českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností v rámci kulatého stolu povedou širokou diskusi se zástupci Svazu měst a obcí ČR a vrcholnými zástupci MF ČR, MMR ČR, MPO ČR, ČUZK na téma současných a připravovaných rozvojových projektů a následně překážek, vzájemné interakce a koordinace při jejich řešení.

Seminář č.4 PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR (prezident ICT UNIE a víceprezident HK ČR Mgr. Zdeněk Zajíček).

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování jsou moderní a nezbytné procesy, které ve svém konečném výsledku zjednoduší a zobjektivizují stavební řízení i územní plánování. Stávají se součástí E-Govermentu v ČR. PORTÁL STAVEBNÍKA bude tvořit základní rozhraní pro elektronickou komunikaci v rámci stavebního řízení a umožní zjednodušené získávání stanovisek vlastníků technické infrastruktury. Na něj budou navazovat informační systémy pro evidenci stavebních postupů, evidenci elektronických dokumentací, Národní geoportál územního plánování a Digitální mapa veřejné správy (v gesci ČUZK).
V návaznosti na výše uvedené stavební úřady budou vybaveny pro stavební řízení a územní plánování centrálním informačním systémem, který jim zjednoduší posuzovací a rozhodovací proces, Na druhé straně účastníci řízení, jejich zástupci a dotčené orgány budou mít přístup k elektronickému správnímu spisu.
Cílem je popis aktuálního stavu a možnost reakce na nejčastěji kladené otázky.

Uzavřený seminář č.5 Rozvojové projekty energetické infrastruktury

Současné i připravované rozvojové projekty představitelů Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností, obnova rozvodných sítí, elektromobilita, distribuce vodíku, nabíjecí chodníky, varianty pro zajištění základních funkcí elektromobility. Kolizní situace připravovaných projektů, interakce se stavebními úřady a obcemi, financování projektů a udržitelnost rozvoje. Novela zákona o oceňování,  věcná břemena velkých oprávněných, nová oceňovací vyhláška.

Kulatý stůl  – diskuse mezi představiteli ČSRES, zástupci Svazu měst a obcí ČR, zástupci MF ČR, MMR ČR, MPO ČR, ČUZK. Seminář bude vysílán on-line.

 

 

 

 

 

 


Přednášející

 

Seznam přednášejících

 
 

Konference začne za:

 
 

Vložné

Cena vč. DPH
Kolektivní přihlášení individuálně přes e-mail nebo telefon: info@phedcs.com / +420776592329
Zaměstnanci stavebních, krajských, městských a obecních úřadů mají slevu ve výši 50%, která bude zohledněna ve fakturaci.
Objednávku provést na e-mailu: info@phedcs.com
Do registrace uveďte jména všech účastníků, o jaké semináře máte zájem a jestli se účastníte prezenčně nebo online.

Podmínky: Informace o zpracování a ochraně osobních údajů a souhlas s pořizováním a zpracováním obrazového a video záznamu během akce.

 • Oba dva dny

  9.-10. ÚNORA 2022
 • Přihlášení do 15. prosince 2021
 • 3500 Kč
 • Přihlášení po 15. prosinci 2021
 • 4000 Kč
 • 4000 Kč
 • První den

  9. února 2022
 • Přihlášení do 15. prosince 2021
 • 2500 Kč
 • Přihlášení po 15. prosinci 2021
 • 3000 Kč
 • 3000 Kč
 • Druhý den

  10. února 2022
 • Přihlášení do 15. prosince 2021
 • 2000 Kč
 • Přihlášení po 15. prosinci 2021
 • 2500 Kč
 • 2500 Kč

Oba dva dny Semináře č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Seminář č. 1 Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022.
Seminář č. 2 BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků).
Seminář č. 3 Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – RÚIAN, KN, DTM.
Seminář č. 4 PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR.
Uzavřený seminář č. 5 Rozvojové projekty energetické infrastruktury. Přístup na online přenos.
Uzavřený seminář č. 6 Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury. Přístup na online přenos.

První den 9.2. Semináře č. 1, 2, 3, 6

Seminář č. 1 Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022.
Seminář č. 2 BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků).
Seminář č. 3 Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – RÚIAN, KN, DTM.
Uzavřený seminář č. 6 Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury. Přístup na online přenos.

Druhý den 10.2. Semináře č. 4 a 5.

Seminář č. 4 PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR.
Uzavřený seminář č. 5 Rozvojové projekty energetické infrastruktury. Přístup na online přenos.


Partneři/hlavní sponzoři

Sponzoři/vystavovatelé

Mediální partneři

Kontaktujte nás

Email
info@mvpbim2022.cz
Phone
+420 776 592 329


PHEDCS

Místo